ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคี จัดเวที “ดอก ผล พลเมือง ตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19”

ไทยพีบีเอส เชิญชวนรับชมเวทีเสวนา “ดอก ผล พลเมือง ตื่นรู้สู้ภัยโควิด–19” ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 15.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live @ThaiPBS

โดยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุข

โดยเป็นวงเสวนาที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วม สะท้อน “พลังพลเมืองตื่นรู้” ที่ผลิดอก ออกผลเกิดความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยร่วมกันถอดบทเรียนวิธีการทำงานในภาวะวิกฤต และพัฒนาข้อเสนอสู่สาธารณะ ให้เป็นรูปธรรม เป็นระบบ และยั่งยื่น รวมไปถึงระยะการฟื้นฟู เศรษฐกิจ สังคม ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นจากวิกฤตโควิด–19 ในครั้งนี้

 

เวทีเสวนา “ดอก ผล พลเมือง ตื่นรู้สู้ภัยโควิด–19” ดำเนินรายการโดย วิภาพร วัฒนวิทย์ ผู้ประกาศข่าวไทยพีบีเอส ชวนพูดคุยในประเด็นทางสังคมที่น่าสนใจ นำเสนอและแลกเปลี่ยนโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่าน อาทิ

  • ปาฐกถาพิเศษ “พลังพลเมืองหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ กู้วิกฤตโควิด-19” โดย นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส
  • ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับความร่วมมือที่เป็นระบบและยั่งยืน โดย นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  • ระดมความเห็นเพื่อแลกเปลี่ยน “พัฒนาความร่วมมือเครือข่ายภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อรับมือวิกฤตสังคมอย่างยั่งยืน และพัฒนาเครือข่ายพลเมืองปกป้องประเทศไทย” โดย ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท ผู้อำนวยการสำนักวิจัยสุขภาพและสังคม สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.
  • บทบาทของสื่อสาธารณะในช่วงเวลาวิกฤตโรคระบาด โดย รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส

ร่วมรับฟังข้อเสนอและแนวทางการยกระดับการขับเคลื่อนสังคมไทยในวิถีใหม่ ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 15.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดสดทาง Facebook Live @ThaiPBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน