ไทยพีบีเอส ได้รับการประกาศเกียรติคุณ “องค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม” ในโอกาสวันสถาปนา มธ.

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนเป็นที่ยกย่องและยอมรับของบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมี รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ด้วย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมีการกำหนดจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 87 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ในโอกาสต่อไป

สำหรับ ไทยพีบีเอสและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ได้ร่วมกันเป็นพันธมิตรด้านการศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด โดยในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา หลังจากเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด–19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษา ทำให้เด็กและเยาวชนไม่สามารถไปโรงเรียนได้ ไทยพีบีเอสจึงได้ริเริ่มบุกเบิกการทำทีวีช่องที่ 2 คือ Active Learning TV หรือ ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน แพร่ภาพแบบ มัลติ-แพลตฟอร์ม เชื่อมโยงความรู้โดยใช้ทรานส์มีเดีย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม คือ เด็ก ครู ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานและองค์กรพันธมิตรต่าง ๆ ซึ่ง คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์กรพันธมิตรด้านการศึกษาที่ร่วมขับเคลื่อนนิเวศการเรียนรู้แนวใหม่ ครอบคลุมความร่วมมือของครูผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชนสังคม โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาฐานสมรรถนะของผู้เรียน ควบคู่กับการสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self - directed learning) เพื่อให้การจัดทำ ALTV เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่รังสรรค์ประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ภายใต้ข้อจำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นับเป็นการสร้างโอกาสในเรียนรู้ให้เกิดความเท่าเทียมและทั่วถึงยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการสร้างสรรค์เนื้อหาการเรียนรู้อย่างหลากหลาย อาทิ รายการสนุกเรียน รายการที่นำเสนอวิธีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง (Experiential Learning) ของผู้เรียน ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครผ่าน TV Classroom เป็นต้น

นอกจากนี้ ไทยพีบีเอส คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วยเครือข่ายด้านการศึกษา ยังขับเคลื่อนและร่วมกันปฏิรูปการศึกษาผ่านเนื้อหารายการโดยจัดทำรายการเรียลลิตี้ “ครูปล่อยแสง” และรายการ “ครูพุ่มพวง” ซึ่งออกอากาศทางช่อง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านจิตวิญญาณของความเป็นครู สร้างสรรค์เครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจให้ครูในพื้นที่ต่าง ๆ นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน และเป็นช่องทางในการสื่อสารแก่ครูทั่วประเทศให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชน ซึ่งครอบคลุมทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รวมถึงการศึกษานอกระบบอีกด้วย

สามารถติดตามรับชม ช่อง ALTV ช่อง 4 ทีวีเรียนสนุก ได้ที่

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน