ไทยพีบีเอส และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส และ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อผนึกกำลังร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบหลอมรวมสื่อ การจัดฝึกอบรมสัมมนาว่าด้วยการศึกษาและการประกอบอาชีพ หนุนเสริมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและการให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อประโยชน์ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

 

 

 

โดยพิธีลงนามฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว ส.ส.ท. ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.ธนากร ปักษา ผศ.ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดี ผศ.ดร.วรรณรัตน์ โรจนวิเชียร ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ แพทย์แผนไทย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ และประธานโครงการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ กับหน่วยงาน / องค์กร / สถาบัน / บริษัท ในประเทศไทย นายประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมในพิธีการลงนามฯ ดังกล่าว ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน