ไทยพีบีเอส ชวนประชาชนปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์ รองรับการปรับเปลี่ยนคลื่นในย่านความถี่ 700 MHz

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ให้ปรับปรุงอุปกรณ์โครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เพื่อเรียกคืนคลื่นความถี่จากดิจิตอลทีวีภาคพื้นดิน (510 - 790 MHz) ตั้งแต่ 703 – 790 MHz และนำไปจัดสรรให้บริการ 5G ให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 เป็นต้นไป ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวอาจทำให้เครื่องรับโทรทัศน์บางพื้นที่ ไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ช่องรายการต่าง ๆ ได้ จึงต้องทำการปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์ใหม่ ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดงานแถลงข่าวแผนการประชาสัมพันธ์การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช.

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส จึงขอเชิญชวนประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ในพื้นที่ที่มีการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่การส่งสัญญาณโทรทัศน์ในย่านความถี่ 700 MHz ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป โดยจำเป็นต้องปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อให้สามารถรับชมช่องรายการต่าง ๆ ได้เช่นเดิม

สำหรับพื้นที่ที่มีการดำเนินการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในการส่งสัญญาณโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในย่านความถี่ 700 MHz จะมีทั้งหมด 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่หนึ่ง ภาคใต้และกลุ่มสถานีกรุงเทพมหานคร 38 สถานี ระยะที่สอง ภาคเหนือ 42 สถานี ระยะที่สาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 สถานี และ ระยะที่สี่ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก รวม 23 สถานี โดยไทยพีบีเอสจะเริ่มดำเนินการที่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นต้นไป แบ่งตามพื้นที่ ดังนี้

 

 

 

สำหรับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ที่อาจได้รับผลกระทบไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ในช่องรายการได้หลังจากการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ ท่านจะต้องดำเนินการปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์ โดยสามารถทำได้ด้วยตนเอง เพียงทำตามขั้นตอน ดังนี้

 

หลังจากการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในการส่งสัญญาณโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในย่านความถี่ 700 MHz ในพื้นที่ภาคใต้แล้วนั้น ไทยพีบีเอสจะดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ในภาคอื่น ๆ เป็นลำดับถัดไป ท่านสามารถติดตามข่าวสาร วันและพื้นที่ในการปรับปรุงสัญญาณได้ที่ www.thaipbs.or.th/DigitalTV หรือปรึกษาปัญหาการรับชมที่สำนักงาน กสทช. โทร 020-700-700 และทางเว็บไซต์ http://700.nbtc.go.th 

 

คำถามที่พบบ่อย

1. การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คืออะไร ?
คำตอบ : การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คือ การเรียกคืนคลื่นความถี่จาก ดิจิตอลทีวี ภาคพื้นดิน (510 – 790 MHz) โดยความถี่ตั้งแต่ 703 - 790 MHz จะนำไปจัดสรรเพื่อให้บริการ 5G ซึ่งเป็นการใช้งานคลื่นความถี่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. เมื่อมีการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz แล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไร ? 
คำตอบ : ผู้ที่ได้รับชมโทรทัศน์ระบบภาคพื้นดินผ่านเสาอากาศแบบก้างปลาหรือหนวดกุ้ง ในบางพื้นที่ จะไม่สามารถรับชมไทยพีบีเอสและรายการโทรทัศน์บางช่องได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถแก้ไขโดยการปรับจูนเครื่องรับโทรทัศน์หรือกล่อง Set Top Box ใหม่

3. ใครจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบบ้าง ?
คำตอบ : ประชาชนที่รับชมทีวีดิจิตอลโดยใช้การรับสัญญาณผ่านเสาอากาศแบบก้างปลา (สายอากาศแบบยากิ) ในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนคลื่นความถี่

4. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะต้องดำเนินการอย่างไร ?
คำตอบ : สำหรับผู้ชมที่ได้รับผลกระทบ เมื่อไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ได้ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

วิธีการปรับจูนโทรทัศน์แบบดิจิตอลจูนเนอร์ในตัว
1. กดรีโมตที่เครื่องรับโทรทัศน์
2. กดค้นหาสัญญาณโดยอัตโนมัติ
3. หน้าจอปรากฏการค้นหาสัญญาณ
4. เพียงแค่นี้ ท่านก็กลับมารับชมข่าวและรายการจากไทยพีบีเอสและช่องต่าง ๆ ได้เช่นเดิม

วิธีการปรับจูนกล่องรับสัญญาณ หรือ Set Top Box
1. กดรีโมตที่เครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box
2. กดค้นหาสัญญาณอัตโนมัติ
3. หน้าจอปรากฎการค้นหาสัญญาณ
4. เพียงแค่นี้ ท่านก็กลับมารับชมข่าวและรายการจากไทยพีบีเอสและช่องต่าง ๆ ได้เช่นเดิม

5. ผู้ที่ได้รับผลกระทบจะต้องเริ่มจูนโทรทัศน์เมื่อใด ?
คำตอบ : การปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 โดยแบ่งเป็น 4 ระยะดังนี้
• ระยะที่หนึ่ง ภาคใต้และกลุ่มสถานีกรุงเทพมหานคร 38 สถานี
• ระยะที่สอง ภาคเหนือ 42 สถานี
• ระยะที่สาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 44 สถานี
• ระยะที่สี่ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก รวม 23 สถานี

6. หากไม่สามารถจูนเครื่องรับโทรทัศน์หรือมีข้อสงสัยต้องทำอย่างไร ?
คำตอบ : ท่านสามารถติดตามข่าวสาร วันและพื้นที่ในการปรับเปลี่ยนสัญญาณได้ที่
www.thaipbs.or.th/DigitalTV หรือปรึกษาปัญหาการรับชมที่สำนักงาน กสทช. โทร 020-700-700 และทางเว็บไซต์ http://700.nbtc.go.th  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน