รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท รับรางวัลสตรีดีเด่น ประจำปี 2563

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับ รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ สตรีดีเด่น ด้านสื่อมวลชนและสื่อสารมวลชนดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ประเภทสื่อวิทยุโทรทัศน์ ประจำปี 2563 จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล วันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวในฐานะที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ด้านสื่อมวลชน ประจำปี 2563 ว่า

ตลอดชีวิตการทำงานด้านสื่อ และในฐานะของผู้บริหารไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะของประเทศไทย มีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า สื่อสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ ด้วยการยึดมั่นในหลักการของจรรยาบรรณวิชาชีพ การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรม การไม่ผลิตซ้ำ อคติ และความรุนแรง และการสื่อสารเพื่อสันติภาพ ยิ่งในยุคที่สังคมเผชิญกับภาวะปั่นป่วนนี้ สื่อยิ่งต้องทำหน้าที่โอบอุ้มนำพาสังคมไทยให้ก้าวผ่านภาวะนี้ไปด้วยกัน


งานวันสตรีสากล ประจำปี 2563
จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด “25 ปี ปฏิญญาปักกิ่ง : เสริมพลังสตรีสู่ความเสมอภาคอย่างยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสตรีของประเทศไทย รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี โดยมีผู้รับรางวัลทั้งหมด 15 สาขา 46 รางวัล มาจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และสื่อมวลชน

ไทยพีบีเอสและทีมงานทุกคน ต่างรู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลคุณภาพที่ได้รับ ซึ่งจะเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง เพื่อจะนำไปพัฒนางานในเชิงคุณภาพต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน