ประกาศสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 1 - 30 เม.ย. 63

ด้วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ว่างลงเนื่องจากครบวาระ จำนวน 5 ตำแหน่ง

 • ด้านการบริหารจัดการองค์กร 2 ตำแหน่ง
 • ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนา เด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3 ตำแหน่ง

ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 กำหนดให้กรรมการนโยบายมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย

 1. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเป็นผู้ที่มีผลงานหรือเคยปฏิบัติงานที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้มีความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1.1  ด้านบริหารจัดการองค์กร
  1.2  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 2. เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

  2.1  มีสัญชาติไทย
  2.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
  2.3  สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยความเป็นอิสระ เป็นกลาง และสุจริต
  2.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  2.5  ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปีในวันที่ได้รับการเสนอชื่อ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  2.6  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงหรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
  2.7  ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
  2.8  ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

การสมัคร

 1. กรณีสมัครด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือใช้แบบใบสมัครที่ได้จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวันและเวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบสมัครภายหลังวันที่ได้กำหนดไว้ จะไม่ได้รับการพิจารณา

 2. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา ผู้เสนอชื่อสามารถขอรับใบคำขอเสนอชื่อจากองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือใช้แบบใบคำขอเสนอชื่อที่ได้จาก www.thaipbs.or.th/BOGSelection และให้ผู้เสนอชื่อหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ภายในกำหนดวันและเวลารับสมัคร ผู้ที่ยื่นใบคำขอเสนอชื่อภายหลังวันและเวลาที่กำหนดไว้ให้ถือว่าสิ้นผล

 3. คณะกรรมการสรรหาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ ฉบับที่ 1/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทาง www.thaipbs.or.th/BOGSelection ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 หรือ ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตามที่คณะกรรมการสรรหาจะแจ้งให้ทราบ

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อ

 1. การยื่นด้วยตนเอง : ยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 18.00 น. (ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ) ณ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สำนักงานผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ชั้น 4 อาคารอำนวยการ [แผนที่]

 2. การยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อทางไปรษณีย์ : ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยจ่าหน้าซองถึง "ประธานกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210" 

  หมายเหตุ : หลังจากยื่นใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว ต้องส่งข้อมูลหลักฐานการสมัครทั้งหมดและหลักฐานการส่งไปรษณีย์ มายัง Email : BOGSelection@thaipbs.or.th โดยให้แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ (PDF) ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 สำหรับใบสมัครหรือใบคำขอเสนอชื่อที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาตามข้อนี้ให้ถือว่าสิ้นผล

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครหรือเสนอชื่อ

 1. กรณีสมัครด้วยตนเอง

  1.1  ใบสมัครเป็นกรรมการนโยบาย (ดาวน์โหลด) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ชุด
  1.2  แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมใบสมัคร (ดาวน์โหลด) จำนวน 1 ชุด
  1.3  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน 1 ชุด
  1.4  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  1.5  สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
  1.6  หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน 1 ชุด
  1.7  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ ไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 1 ชุด

 2. กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อขอรับการสรรหา

  2.1  ใบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย (ดาวน์โหลด) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 1 ปีนับถึงวันสมัคร) จำนวน 1 ชุด
  2.2  หนังสือยินยอมเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบาย (ดาวน์โหลด)
  2.3  แบบตรวจสอบหลักฐานประกอบใบคำขอเสนอชื่อ (ดาวน์โหลด) จำนวน 1 ชุด
  2.4  สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรประจำตัว ประชาชน จำนวน 1 ชุด
  2.5  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  2.6  สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด
  2.7  หลักฐานแสดงถึงความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและสาขาอาชีพ จำนวน 1 ชุด
  2.8  เอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ ไม่เกิน 5 หน้า จำนวน 1 ชุด

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

1. หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการนโยบาย ปี 2563

2. การรับสมัครกรรมการนโยบาย ประจำปี 2563

เอกสารเกี่ยวข้อง

 • ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2563 (ดาวน์โหลด)
 • พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ดาวน์โหลด)


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 0-2790-2000 ต่อ 2142 ,2143
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 – 18.00 น.
Email : BOGSelection@thaipbs.or.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน