ไทยพีบีเอสได้ผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี 2562 ที่ 85.74 คะแนน ระดับ A

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) อยู่ในระดับ A ที่ 85.74 คะแนน ซึ่งเป็นปีแรกที่ ส.ส.ท. เข้ารับการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยจัดอยู่ในประเภทหน่วยงานภาครัฐที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือการประเมินหน่วยงานภาครัฐในเชิงบวก วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่ง ได้รับทราบผลการดำเนินงานในมิติด้านคุณธรรมและความโปร่งใสจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้าน รวมถึงเพื่อให้เกิดความตระหนักในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้อยู่บนฐานของความสุจริต เปิดเผยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด ทั้งนี้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ กำหนดเป้าหมายที่สำคัญของการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐในระยะแรกไว้ว่า ภายในปี พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 สำหรับผลการประเมิน ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน 3 แบบ ดังนี้

1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต

2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด คุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงระบบการทำงาน

3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

 

 

การที่ ส.ส.ท. ในฐานะเป็นองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2562 ในระดับ A ด้วยผลการประเมิน 85.74 คะแนน เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นหลักการดำเนินงานสำคัญของ ส.ส.ท. ที่มุ่งเน้นเป็นสื่อสาธารณะเพื่อสร้างสังคมเป็นธรรม เที่ยงตรง โปร่งใส ยึดมั่นจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด พนักงานทุกระดับของ ส.ส.ท. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับทางด้านจริยธรรมของวิชาชีพที่ให้ความสำคัญกับความเที่ยงตรง ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ตลอดจนความเป็นอิสระของวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อสาธารณชน ยึดถือผลประโยชน์สาธารณะและความคุ้มค่าเป็นสำคัญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน