ไทยพีบีเอสร่วมกับ 14 ภาคีเครือข่าย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล รองผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือภาคีเครือข่ายพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab ร่วมกับอีก 14 ภาคีเครือข่าย ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

รายนาม 14 ภาคีเครือข่าย

1) กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
4) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
5) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6) มหาวิทยาลัยรังสิต
7) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9) มหาวิทยาลัยพะเยา
10) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
11) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
12) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
13) True ID
14) กลุ่มดินน้ำมัน

 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab เป็นการประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการด้านวิชาการ ค้นคว้าด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสื่อ เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ จัดการอบรม สัมมนา และเผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้ผลิตสื่อ องค์กรสื่อ นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนางานวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ พัฒนาบุคลากรและ Change Agent ในการสร้างสรรค์สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานด้านวิชาการ และด้านวิจัยและพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย

 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้เกิดการสร้างต้นแบบนวัตกรรม (Media Innovation Prototype) และชุดการเรียนรู้ในการพัฒนาสื่อที่เกิดจากชุดนวัตกรรม รวมถึงร่วมกันพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บูรณาการเข้าสู่หลักสูตรการเรียนการสอน การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาต้นแบบของห้องทดลองพัฒนานวัตกรรมสื่อ Media Lab เพื่อประโยชน์ในการพัฒนานิเวศสื่อสร้างสรรค์ในสังคมไทย


ในช่วงบ่ายยังมีการสัมมนา “นวัตกรรมสื่อเพื่อการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคม” ในประเด็น Media Lab : คนสื่อกับการพัฒนานวัตกรรมสื่อ โดยมีตัวแทนจากสถานีโทรทัศน์พีพีทีวี พะเยาทีวี สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ True ID เพื่อพูดคุยและเสนอแนะการพัฒนานวัตกรรมและทิศทางของสื่อในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงสังคม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน