ไทยพีบีเอส เปิดรับสมัครและอบรม Backpack Journalist รุ่น 4

ด้วยบริบททางเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การผลิตเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร จำเป็นต้องมีการพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก นับเป็นจุดเริ่มต้นของ Backpack Journalist เพื่อสื่อสารเรื่องราวและมุมมองข่าวแบบใหม่ ที่ผสมผสานแนวคิดและทักษะการสื่อสารที่สามารถจะใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ได้สอดคล้องกับบริบทสถานการณ์อย่างคล่องตัว ในการลงพื้นที่และผลิตงานอย่างมีคุณภาพ มุ่งเน้นการนำเสนอสารคดีเชิงข่าวเพื่อเชื่อมโยงกับบริบทสังคมไทยสังคมโลก นับเป็นทิศทางของการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อที่สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะให้ความสำคัญ

รายการ Backpack Journalist ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 13.30 - 14.00 น. ทางไทยพีบีเอส เป็นรายการสารคดีเชิงข่าวที่นำเสนอข่าวเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “คิดเชื่อมโลก” คิดและตั้งคำถามใหม่เพื่อให้รู้ทุกแง่มุมที่แตกต่างและน่าค้นหา ด้วยการใช้ทักษะการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง ตั้งแต่การคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพื้นที่แสวงหาคำตอบและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน

รายละเอียดขั้นตอนการรับสมัครและการอบรม

กำหนดการรับสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 15 ส.ค. - 15 ต.ค. 2561 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ Backpack Journalist และร่วมเป็นทีมงานรายการ Backpack Journalist ของไทยพีบีเอส

1.คุณสมบัติสมัคร 

 • ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัครและผลงานใน “ประเด็นทางสังคม” ภายใต้แนวคิด Backpack Journalist ด้วยการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง ตั้งแต่การคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพื้นที่แสวงหาคำตอบและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คิดและตั้งคำถามใหม่เพื่อให้ได้รู้ทุกแง่มุมที่แตกต่างและน่าค้นหา
 • มีวิธีการนำเสนออย่างสร้างสรรค์ แปลกใหม่ และน่าสนใจ ภายใต้แนวคิด Backpack Journalist
 • สามารถเข้าร่วมอบรมทักษะร่วมกับฝ่ายพัฒนาเครือข่ายสื่อพลเมือง สำนักเครือข่ายสาธารณะ
 • มีทักษะด้านการเขียนบท ถ่ายภาพ และตัดต่อเพื่อผลิตรายการ โดยมีตัวอย่างผลงานที่เคยผลิตมาแสดง
 • มีอุปกรณ์ในการผลิต เช่น กล้องระบบ HD และอุปกรณ์บันทึกเสียง ระดับออกอากาศคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมตัดต่อที่ใช้สามารถรองรับการจัดการด้านภาพ effect CG รวมถึงการ mix เสียง
 • มีเจตจำนงที่จะเรียนรู้ประเด็นสังคมและเปิดใจพัฒนาศักยภาพร่วมกับผู้อื่น โดยจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการอย่างครบขั้นตอน
 • มีรายละเอียดข้อมูลประเด็นที่จะนำมาร่วมพัฒนา เสนอเป็นชิ้นงานภายหลังการฝึกอบรมโดยเขียนรายละเอียดเนื้อหามานำเสนอ
 • หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสามารถลงพื้นที่ เพื่อผลิตงานและดำเนินการตามกำหนดเวลาที่วางไว้ร่วมกันครบทุกขั้นตอน เพื่อให้ชิ้นงานเสร็จสิ้นสามารถเผยแพร่สู่สื่อสาธารณะจริง

2.ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในกรณีต่อไปนี้

 • ผลงานมีลิขสิทธิ์
 • ผลงานเคยมีการเผยแพร่ที่ใดที่หนึ่งมาก่อนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

3.ขั้นตอนการสมัครและส่งผลงาน

 • กรอกใบสมัครครบถ้วน
 • ผู้สนใจร่วมโครงการฯ แสดงถึงความพร้อมด้านข้อมูลและอุปกรณ์ในการร่วมฝึกอบรม
 • ส่งใบสมัครพร้อมส่งผลงานใน “ประเด็นทางสังคม” 1 ชิ้น ความยาว 3 นาที ภายใต้แนวคิด Backpack Journalist ด้วยการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง ตั้งแต่การคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพื้นที่แสวงหาคำตอบและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คิดและตั้งคำถามใหม่เพื่อให้ได้รู้ทุกแง่มุมที่แตกต่างและน่าค้นหา
 • ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งต้องไม่มีลิขสิทธิ์หรือเคยเผยแพร่ที่ใดที่หนึ่งมาก่อนไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

กำหนดรับสมัครและส่งผลงานภายในวันที่ 15 ส.ค. - 15 ต.ค. 2561 ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

 •  สมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ผู้รับ Backpack Journalist สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ Thai PBS เลขที่ 145 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 • หรือส่งใบสมัครทางอีเมล์ backpackjournalist.tpbs@gmail.com

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบการสัมภาษณ์รอบแรก ภายในวันที่ 17 ต.ค. 2561

 • สัมภาษณ์ผู้คัดเลือกรอบแรก ระหว่างวันที่ 24 ต.ค. 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบแรก ภายในวันที่ 25 ต.ค. 2561
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันสิทธิภายในวันที่ 26 ต.ค.2561
 • ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการBackpack Journalist ครั้งที่ 1 ระหว่าง วันที่ 7 - 8 พ.ย. 2561 และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการBackpack Journalist ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28 - 29 พ.ย. 2561
 • การพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ถือเป็นที่สิ้นสุด

4.กำหนดการฝึกอบรมและพัฒนางาน

 • การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Backpack Journalist ครั้งที่1 ระหว่าง วันที่ 7 - 8 พ.ย. 2561 และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Backpack Journalist ครั้งที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28 - 29 พ.ย. 2561 
 • ลงพื้นที่ผลิตชิ้นงานสารคดีเชิงข่าวในประเด็นที่สนใจและพัฒนาร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Backpack Journalist ด้วยการทำข่าวแบบครบวงจรด้วยตนเอง ตั้งแต่การคิดประเด็น ถ่ายภาพ ตัดต่อ ลงพื้นที่แสวงหาคำตอบและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น คิดและตั้งคำถามใหม่เพื่อให้ได้รู้ทุกแง่มุมที่แตกต่างและน่าค้นหา
 • กำหนดการส่งชิ้นงานที่ 1 ภายในวันที่ 22 พ.ย. 2561 และปรับแก้ไขไม่เกิน 27 พ.ย. 2561 และกำหนดการส่งชิ้นงานที่ 2 ภายในวันที่ 18 ธ.ค. 2561 และปรับแก้ไขไม่เกิน 21 ธ.ค. 2561
 • ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านมาตรฐานการผลิตงาน จะสามารถร่วมเสนอประเด็นและผลิตงานร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะในอนาคตอย่างต่อเนื่อง

5. ความร่วมมือระหว่างสำนักฯ กับผู้ร่วมโครงการ

 • สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ จัดหาวิทยากรและออกแบบกระบวนการฝึกอบรมและวางแผนเพื่อการผลิตงานจริงตามเวลาที่กำหนด 
 • สำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ ดูแลด้านที่พัก อาหารและค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติ ระยะเวลา 2 วัน 1คืน สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสองครั้ง ตามหมวดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของ ส.ส.ท. 
 • ผู้ร่วมโครงการฯ ดูแลตนเองในการเดินทางมาฝึกอบรมฯ
 • หลังการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาประเด็นร่วมกัน ผู้ร่วมอบรมจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาประเด็น ตามหมวดที่กำหนดเป็นข้อบังคับของ ส.ส.ท. 
 • เนื้อหารายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วตามขั้นตอนของการอบรมเชิงปฏิบัติการ และผ่านการพิจารณาถึงความเหมาะสมจะได้รับการเผยแพร่ทางช่องทางของ Thai PBS
 • ผู้ร่วมโครงการที่ผ่านการฝึกอบรมและงานสามารถเผยแพร่ได้ตามมาตรฐานของส.ส.ท.มี สามารถร่วมเป็นผู้ผลิตภาคพลเมืองของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ

 

สอบถามเพิ่มเติม

www.fb.com/BackpackJournalistTPBS

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน