ไทยพีบีเอสลงนามความร่วมมือ “โครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2561 ไทยพีบีเอส และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินงาน “โครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน” ที่ห้องประชุมกรรณิการ์และห้องประชุมราชาวดี อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการจัดการขยะให้เกิดขึ้นจริง กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะที่ต้นทางนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ให้แก่ชุมชนผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และความตระหนักในการจัดการปัญหาขยะในระดับที่กว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่สังคมปลอดขยะ Zero Waste Society

 

 

ไทยพีบีเอส ในฐานะสื่อสาธารณะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะ เน้นการสร้างการรับรู้และความตระหนักเรื่องการจัดการปัญหาขยะ โดยที่ผ่านมาได้ผลักดันให้เกิดปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขยะบนเกาะสมุย รวมทั้งเกิดการรณรงค์ทางสังคมทั้งระดับพื้นที่เกาะสมุย และการสื่อสารสู่สังคมวงกว้างภายใต้โครงการ “สมุยสะอาด : รวมพลังแก้ไขปัญหาขยะเกาะสมุย” เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน พัฒนาเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน