มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเห็นชอบการแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้นำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ต่อคณะกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. เพื่อให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้อำนวยการ ส.ส.ท.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการนโยบายมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งรองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ดังนี้

1. นางสุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จันทราวัฒนากุล

รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านยุทธศาสตร์สื่อสาธารณะ รับผิดชอบการบริหารและกำกับดูแล งานยุทธศาสตร์องค์การ งานวิชาการ งานประเมินผล งานกิจการรายได้และเครือข่ายความร่วมมือ งานสื่อสารและการตลาดองค์การ

 

2. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์

รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านปฏิบัติการ รับผิดชอบการบริหารและกำกับดูแล งานระบบออกอากาศ งานโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัล งานช่องทางสื่อใหม่และสื่อหลอมรวม งานวิทยุ และงานบริหารรายได้ที่เกี่ยวกับช่องทาง Platforms

 

3. นางสาวสุวรรณา สมบัติรักษาสุข

รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านบริหารกิจการ รับผิดชอบการบริหารและกำกับดูแล งานกฎหมาย งานสัญญา งานบริหารกิจการ การเงิน งานเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน