ประกาศกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. วันที่ 28 มิ.ย. 60

ประกาศกำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ในการคัดเลือกรอบที่ 1

ตามที่ ส.ส.ท. ได้ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น 9 คน ตามรายชื่อที่ประกาศเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ดังนี้

1. นายอนุสรณ์ ศิริชาติ

2. นายพัชระ สารพิมพา

3. นายสุพจ จริงจิตร

4. นายวุฒิกร ทิวะศศิธร

5. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

6. นางสุวรรณา บุญกล่ำ

7. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์

8. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล

9. นางสาวฐานุตรา สร้างสุขดี

โดยเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นางสาวฐานุตรา สร้างสุขดี มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอถอนตัวจากการสมัครเนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว คงเหลือผู้สมัคร 8 ราย ตามลำดับที่ 1 - 8

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัครและการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2560 ข้อ 9.1 ที่ให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการคัดเลือกรอบที่ 1 โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร และกลั่นกรองคัดเลือกให้เหลือผู้ที่เหมาะสม ไม่เกิน 5 คน เสนอคณะกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาเห็นชอบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ปิดการรับสมัคร (ปิดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2560)

คณะกรรมการสรรหากำหนดให้เชิญผู้สมัครทั้ง 8 ราย มาแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการองค์การ เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารใบสมัคร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน