ไทยพีบีเอสจัดกิจกรรม Workshop ผู้สูงอายุเรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ ในโครงการ “หัวใจไม่มีวันชรา”

ไทยพีบีเอสจัดกิจกรรม Workshop ผู้สูงอายุเรียนรู้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ จำนวน 100 คน ณ อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 เนื่องจากการใช้สื่อออนไลน์ และอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์กับผู้สูงอายุ เพราะทำให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ช่วยเติมเต็มให้ผู้สูงอายุเท่าทันเหตุการณ์ ไม่รู้สึกว่าอยู่ห่างจากสังคม รวมถึงช่วยในการฝึกสมอง ป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้

เพราะไทยพีบีเอสเชื่อว่า ผู้สูงวัยไม่ใช่ภาระ แต่เป็นกลุ่มวัยที่มีค่าต่อสังคมผ่านการสะท้อนคุณค่า (Value) ของผู้สูงอายุในการร่วมสร้างสรรค์สังคม และสื่อสารสังคมให้ตระหนักถึงพลังของผู้สูงวัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมทั้งทางกายภาพและจิตวิญญาณเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

 

นอกจากนี้ไทยพีบีเอสยังรับสมัครจิตอาสา มาร่วมกิจกรรมอีกจำนวน 30 คน เพื่อร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรดูแลผู้สูงอายุในกิจกรรมครั้งนี้ จากธนาคารจิตอาสา บุคคลากรของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และบุคคลทั่วไป ภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมเรียนรู้การใช้ Application LINE ในการสื่อสาร ฝึกการถ่ายภาพ และแต่งภาพอย่างมืออาชีพ โดย อาจารย์พลกฤษณ์ ชูติพงศ์ จากสมาคมบ้านปั่นรัก และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม “การรู้เท่าทันสื่อ” โดย สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส และ Ted Talk “ยิ่งสูงอายุ ยิ่งมีความสุข” โดย ป้าปิ๋ว ปราณี ถีติปริวัตร หญิงสูงวัย แต่หัวใจที่ไม่มีวันชรา กับโจงกระเบนสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร จะมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์การใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุข

 

 

 

 

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดทำแคมเปญรณรงค์ (Social Campaign) เกี่ยวกับผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “หัวใจไม่มีวันชรา” เนื่องจากปัจจุบัน สังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประชากรครั้งสําคัญ และในอีก 5 ปีข้างหน้า จะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ คือ มีประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จำนวนสูงถึง 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จึงได้จัดทำแคมเปญ “หัวใจไม่มีวันชรา” เพื่อสอดรับกับภารกิจของสื่อสาธารณะในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม ให้ประชาชนตระหนัก และมีความรู้ในการเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย รวมถึงผลักดันให้สังคมมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้สูงอายุ

 

 

ไทยพีบีเอส...เชื่อมั่นในพลังผู้สูงวัย
www.thaipbs.or.th/ActiveAging

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน