ไทยพีบีเอสได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพด้านองค์กรสื่อสาร ในระดับสากล ISAS BCP 9001 เป็นองค์กรสื่อแห่งแรกของประเทศไทย

วันนี้ (7 ตุลาคม 2559) นายกฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รับมอบใบรับรองมาตรฐาน การจัดการระบบคุณภาพด้านองค์กรสื่อสาร ตามมาตรฐานสากล ISAS BCP 9001 จาก นายจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่า เป็นบรรทัดฐานระดับสากล สำหรับมาตรฐานสูงสุดในด้านผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพ 

 

ISAS BCP 9001 เป็นมาตรฐานระบบบริหารจัดการคุณภาพสำหรับองค์กรสื่อ (Quality Management System for Media Organization) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด แนวคิดสำคัญของ มาตรฐาน ISAS BCP 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงานองค์กรสื่อ เพื่อประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่ากระบวนการในการดำเนินงานต่าง ๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงานเอาไว้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรทุกระดับในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ มีการแก้ไขข้อผิดพลาด และมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

ไทยพีบีเอส มีความโดดเด่นภายใต้บริบทอุตสาหกรรมสื่อของประเทศไทยในฐานะสื่อสาธารณะ โดยได้ริเริ่มแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการองค์กรเชิงคุณภาพ ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2554

และมีการดำเนินแผนงานมาอย่างต่อเนื่อง มีการวางกรอบโครงสร้างงานที่สำคัญโดยผู้บริหารและทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการบันทึกข้อมูล จัดทำระบบเอกสารการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการตรวจสอบ แก้ไขและป้องกันข้อผิดพลาดในการดำเนินงานแต่ละส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน