สอบราคาจัดหาผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการช่วง "สนามเด็กเล่น" ในรายการ Thai PBS Kids Club

       ด้วยองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ทำหน้าที่เป็นองค์การสื่อสาธารณะด้านวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มีความประสงค์จะจัดหาบุคคล กลุ่มและ/หรือคณะบุคคล นิติบุคคล เพื่อเป็นผู้รับจ้างดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ ประเภทสาระบันเทิงสำหรับเด็ก รายละเอียดตามเอกสารข้อกำหนดสอบราคาแนบท้าย และให้ดำเนินการดังนี้

ผู้สนใจสามารถเสนอรูปแบบรายการ และยื่นซองสอบราคา ภายในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 09:00 – 18:00 น. พร้อมแนบเอกสารรายละเอียดดังนี้

1. การนำเสนอรายการ (proposal) จำนวน 3 ชุด
2. เอกสารนำเสนอแผนงานการผลิต และประวัติผลงาน จำนวน 3 ชุด
3. เอกสารเสนอราคา จำนวน 3 ชุด

กำหนดการสอบราคา

● 2 เมษายน 2558
ประกาศยื่นข้อเสนอรายการทาง www.thaipbs.or.th

● 24 เมษายน 2558
ยื่นซองข้อเสนอรายการ 09.00-18.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้อง 303 อาคาร A สำนักงานองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 [แผนที่]
** เพียงวันเดียวเท่านั้น

● 28 เมษายน 2558
ผู้ผลิตนำเสนอรายการต่อคณะกรรมการจัดหารายการ
**ยกเว้นผู้ผลิตที่ยื่นเอกสารไม่เป็นไปตามTOR จะถูกตัดสิทธิ์การยื่นข้อเสนอรายการ

● 30 เมษายน 2558
ประกาศผลสอบราคาทาง www.thaipbs.or.th

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน