1398 1783 1467 1341 1752 1212 1201 1335 1024 “เยือนถิ่นบินหลา...แลต๊ะแลใต้” เปิดพื้นที่เรียนรู้สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ณ ศูนย์ภูมิภาคหาดใหญ่ จ.สงขลา

“เยือนถิ่นบินหลา...แลต๊ะแลใต้” เปิดพื้นที่เรียนรู้สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ณ ศูนย์ภูมิภาคหาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา ไทยพีบีเอสจัดงาน “เยือนถิ่นบินหลา...แลต๊ะแลใต้” เปิดพื้นที่เรียนรู้สื่อสาธารณะไทยพีบีเอส ณ ศูนย์ภูมิภาคหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมี รศ.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมการนโยบาย และ รศ.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ทำพิธีเปิดโครงการร่วมกับ คุณณรงค์พร ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา, คุณอดุลศักดิ์ มูเก็ม รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่, คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัด และคุณพรรณิภา โสตถิพันธุ์ ผู้อำนวยการสงขลาฟอรั่ม ณ ศูนย์ภูมิภาคหาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

 

การเปิดพื้นที่เรียนรู้สื่อสาธารณะ ณ ศูนย์ภูมิภาค มีวัตถุประสงค์ให้ศูนย์ภูมิภาคเป็นพื้นที่เรียนรู้สื่อสาธารณะของชุมชน และมีแผนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นบทบาทสื่อสาธารณะในภูมิภาค รวมทั้งการจัดเวทีเพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการเชื่อมโยงให้เกิดการนำประเด็นสำคัญในพื้นที่ ไปใช้พัฒนาเป็นผลผลิตการสื่อสารของไทยพีบีเอส โดยมีการปรับปรุงพื้นที่และสร้างศูนย์ภูมิภาคใหม่ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต

 

 

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาระดมความเห็นเรื่อง “ความคาดหวังที่มีต่อสื่อสาธารณะกับการพัฒนาภาคใต้อย่างยั่งยืน” และ “เวทีการประชุมระดมสมองภาพอนาคตประเทศไทย 2563 เพื่อพัฒนาแผนแม่บทพัฒนาเครือข่ายพลเมืองสำหรับพื้นที่ภาคใต้” เพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นภาพยุทธศาสตร์และแผนการทำงานในหัวข้อ ภาคใต้ 2020: บทบาทสื่อพลเมือง จะไปพันพรือดีนิ? รวมถึงเวทีเสวนา “บทบาทสื่อสาธารณะกับทิศทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา” และ “เวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551” โดยในทุกๆ เวทีเสวนาจะทำหน้าที่ในการประสาน และเชื่อมโยงเครือข่ายในภูมิภาคใต้ให้เกิดการทำงานร่วมกันกับไทยพีบีเอส เพื่อนำประเด็นสำคัญในพื้นที่มาสื่อสารร่วมกันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรม

กลับขึ้นด้านบน