อรนิศวร์ เพชรวงศ์ศิริ

อรนิศวร์  เพชรวงศ์ศิริ

อรนิศวร์ เพชรวงศ์ศิริ (เอ๋)

Auranish Petchwongsriri

ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก

หน้าที่ปัจจุบัน

ผู้ประกาศข่าวในพระราชสำนัก เวลา 20.00 น.

การศึกษา

  • ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการจัดการ ภาครัฐ-เอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
  • ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

กลับขึ้นด้านบน