ผู้สื่อข่าว - ข่าวต่างประเทศ 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

วุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 • มีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำชิ้นงานข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าว ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลิตชิ้นงานข่าว อย่างน้อย 0 - 3 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้ด้านข่าวต่างประเทศ และบริบทต่างประเทศต่อประเทศไทย
 2. มีทักษะการสัมภาษณ์แหล่งข่าว และการผลิตงานข่าว
 3. มีทักษะการนำเสนอทางหน้าจอ
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 5. มีทักษะการทำงานรูปแบบเป็นทีม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจประเด็นข่าว

 • มอนิเตอร์ ติดตามประเด็นข่าวที่ทันสมัย ศึกษาข้อมูลข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าว

   2. ผลิตชิ้นงานข่าว

 • ทำข่าวกระแส จับประเด็นที่แหลมคม โดดเด่น
 • ทำข่าว Exclusive และข่าวเชิงลึก
 • สัมภาษณ์แหล่งข่าว ทั้งทั่วไปและสัมภาษณ์พิเศษ
 • ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และผลิตชิ้นงานข่าวจากข้อมูล
 • จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าวอื่น ๆ ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าว และเหมาะสมกับแต่ละ Platform
 • เรียบเรียงเนื้อหาข่าว ให้เหมาะสมกับการเสนอข่าวใน On Air และ Online
 • ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลิตชิ้นงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตข่าว

   3. จัดการฐานข้อมูลข่าว

 • เก็บรวบรวมข้อมูลข่าว สะสมแหล่งข่าว และสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน