ประกาศ 9 รายชื่อผู้ลงสมัครตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ส.ส.ท.

         ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2560 และประกาศขยายเวลารับสมัครออกไปถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 นั้น บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มีผู้ยื่นใบสมัครทั้งสิ้น 9 คน ดังนี้

  1. นายอนุสรณ์ ศิริชาติ
  2. นายพัชระ สารพิมพา
  3. นายสุพจ จริงจิตร
  4. นายวุฒิกร ทิวะศศิธร
  5. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
  6. นางสุวรรณา บุญกล่ำ
  7. นายอนุพงษ์ ไชยฤทธิ์
  8. รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
  9. นางสาวฐานุตรา สร้างสุขดี

          ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ ส.ส.ท. อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วนตามข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน