ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรหาเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติทั่วไป

          เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย คือ ผู้อำนวยการต้องเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่องค์การได้เต็มเวลาและ เป็นผู้นำและรับผิดชอบในการบริหารกิจการขององค์การและการผลิตรายการตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 3. มีความรู้ความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศน์หรือการสื่อสารมวลชน
 4. ไม่มีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  (1) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  (2) ไม่เป็นบุคคลที่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี ในวันยื่นใบสมัคร เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
  (3) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติ มิชอบในวงราชการ
  (4) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน
  (5) ไม่เคยต้องคำพิพากษา หรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
 6. พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 กำหนดให้ผู้อำนวยการต้องไม่เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างขององค์การหรือที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่มีสัญญาจ้างกับองค์การ และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับองค์การ หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการขององค์การ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้น ผู้สมัครต้องพร้อมที่จะลาออกจากทุกตำแหน่งทันทีในกรณีที่เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากกระบวนการสรรหา

คุณสมบัติเฉพาะ

มีความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรหรือกิจการ ดังต่อไปนี้

 1. เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น หรือ
 2. เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาคเอกชนที่มีรายได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี หรือมีพนักงานในองค์กรไม่ต่ำกว่า 200 คน โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร หรือ
 3. เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถาบันวิชาการด้านสื่อสารมวลชนหรือนิเทศศาสตร์ โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคณบดี เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร
 4. ผู้มีคุณสมบัติตาม 1, 2 และ 3 ต้องมีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีผลสำเร็จในการบริหารงานเป็นที่ประจักษ์
 5. มีความรู้ความเข้าใจเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 เข้าใจภูมิทัศน์สื่อ ความเป็นสื่อสาธารณะ และมีประสบการณ์การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครตามแบบขององค์การ ที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันยื่นใบสมัคร จำนวน 10 รูป
 2. ประวัติการทำงานของผู้สมัคร
 3. สำเนาหลักฐานการศึกษา และการฝึกอบรม
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหนังสือรับรองสถานภาพอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐออกให้
 5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
 6. หลักฐานแสดงคุณสมบัติ ตามข้อ 1, 2 และ 3 หรือมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัด หรือการรับรองจากต้นสังกัด หรือการรับรองตนเองตามแบบฟอร์มขององค์การ
 7. ผลงาน/โครงการสำคัญ ในความรับผิดชอบหรือประสบการณ์และความสำเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และ/หรือ เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
 8. เอกสารนำเสนอวิสัยทัศน์และแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษพิมพ์ (A4) ขนาดตัวอักษร TH Sarabun 16
 9. ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศรับสมัคร (ในกรณีที่ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้ถือวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์)

ใบสมัคร

การสมัคร 

สมัครด้วยตนเอง : องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ (แผนที่)

สมัครทางไปรษณีย์ : ส่งถึง ประธานกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ ส.ส.ท. กำหนด จำนวน 7 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทั้งหมด (ทุกหน้า) 

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน – 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

กระบวนการสรรหา

เป็นไปตามข้อบังคับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการรับสมัคร และการสรรหาผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02-790-2137, 02-790-2139 และ 02-790-2144
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

กลับขึ้นด้านบน