นักศึกษาจาก Petra Christian University ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะของไทย

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 67 อาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ศึกษา (Communication Science Study Program) คณะมนุษยศาสตร์และการสร้างสรรค์อุตสาหกรรม (Faculty of Humanities and Creative Industries) มหาวิทยาลัย Petra Christian จากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 19 คน เข้าศึกษาดูงานที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จากการเรียนการสอนตามโครงสร้างหลักสูตรการเสริมสร้างการเรียนรู้และสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษา รวมถึงการทัศนศึกษาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการปฏิบัติงานจริงทั้งในและต่างประเทศ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ให้การต้อนรับ แนะนำองค์กร พร้อมนำเยี่ยมชมมินิสตูดิโอ สำนักสื่อดิจิทัล ชมการทำงานเบื้องหลังห้องสตูดิโอ ห้องควบคุมสตูดิโอ ห้องควบคุมการออกอากาศ (MCR) และสำนักวิศวกรรม นอกจากนี้ยังได้รับฟังและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการบรรยายภายใต้หัวข้อ “ไทยพีบีเอส สื่อสาธารณะของไทย” โดย คุณแคลร์ ปัจฉิมานนท์ บรรณาธิการ Thai PBS World เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตสื่อโดยเฉพาะข่าวในภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสริมสร้างแรงบันดาลใจจากการเยี่ยมชมศึกษาดูงานในต่างประเทศ และต่อยอดการทำงานต่อไปในอนาคต

กลับขึ้นด้านบน