รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. 7 ก.ค. 59

          ด้วย คณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ว่างลงจำนวน 5 ตำแหน่ง คือ ด้านบริหารจัดการองค์กร 2 ตำแหน่ง และด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็กเยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3 ตำแหน่ง

          คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงได้คัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนไม่น้อยกว่าสองเท่าของตำแหน่งที่จะแต่งตั้งในแต่ละด้านเพื่อมาแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2559 มีรายนามดังต่อไปนี้

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

 1. รศ.จุมพล รอดคำดี
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 09.30 – 09.45 น.

 2. นายโชติวิทย์ ธนวัฒน์สรธัญ
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 09.45 – 10.00 น.

 3. รศ.ดร.ณรงค์ เพชรประเสริฐ
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 10.00 – 10.15 น.

 4. นายประพันธ์ บุณยเกียรติ
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 10.15 – 10.30 น.

 5. นพ.วิชัย โชควิวัฒน
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 10.30 - 10.45 น.

 6. ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 10.45 – 11.00 น.

 7. นางสุวรรณา บุญกล่ำ
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 11.00 - 11.15 น.

 

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุนชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 1. นายจอน อึ้งภากรณ์
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 12.30 - 12.45 น.

 2. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 12.45 – 13.00 น.

 3. นายนิมิตร์ เทียนอุดม
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 13.00 - 13.15 น.

 4. นายพิเชฏฐ พัฒนโชติ
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 13.15 – 13.30 น.

 5. นายไพโรจน์ พลเพชร
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 13.30 - 13.45 น.

 6. นางรัศมี เผ่าเหลืองทอง
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 13.45 - 14.00 น.

 7. นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 14.00 – 14.15 น.

 8. รศ.วิทยา กุลสมบูรณ์
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 14.15 - 14.30 น.

 9. นางอรุณี ลิ้มมณี
  เวลาแสดงวิสัยทัศน์ 14.30 - 14.45 น.

 

          ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ คนละไม่เกิน 15 นาที เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

 1. แนะนำตนเองพร้อมกับแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านที่สมัคร
 2. แสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย ส.ส.ท.
 3. ตอบคำถามหลักตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และเลือกคำถามอีก 1 คำถาม เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย
 4. ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์หรือข้อมูลอื่นประกอบการนำเสนอ

          ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่สามารถแสดงตน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวัน เวลาที่ระบุไว้ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นสละสิทธิ์การขอรับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการนโยบาย

          กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้วินิจฉัยและต้องมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหาฯ ทั้งคณะ และให้ถือเป็นที่สุด

ดาวน์โหลดไฟล์

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

 

 

กลับขึ้นด้านบน