ผลการคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล / อาวุโส

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง เปิดรับโอนย้ายผู้ปฏิบัติงานภายใน และเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลาของ ส.ส.ท. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลอาวุโส สังกัด ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล นั้น

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล / เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลอาวุโส ดังต่อไปนี้

  • นางสาวณัชศิณีย์ จุฬะแพทย์ ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทร 02-790-2000 ต่อ 2785 ระหว่างวันที่ 8 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 - 17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

กลับขึ้นด้านบน