ผู้สื่อข่าว - งานเนื้อหาข่าวเชิงลึก ด้านข่าวออนไลน์ 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตำแหน่งนี้หมดเขตรับสมัครแล้ว   

วุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาข่าว ให้มีประเด็นที่แหลมคม โดดเด่น อย่างน้อย 1 – 3 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีทักษะการค้นคว้า สืบค้น วิเคราะห์ ประมวลผลและนำเสนอข้อมูล
 2. มีทักษะการสร้างสรรค์ประเด็นข่าว การเขียนข่าว/ การนำเสนอข่าว
 3. มีทักษะการออกแบบวิธีการเล่าเรื่อง และการวางลำดับเรื่องอย่างสร้างสรรค์ น่าสนใจ
 4. มีทักษะการทำงานทั้งในรูปแบบเป็นทีม และ One Man Journalist

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. ติดตามประเด็นข่าว ค้นคว้า สืบค้น ศึกษาข้อมูล และคิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าวในเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย

 • มอนิเตอร์ติดตามประเด็นข่าว
 • ค้นคว้า สืบค้น ศึกษา และประมวลข้อมูลข่าว
 • คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าว นำเสนอต่อบรรณาธิการ
 • คิดประเด็นรอง ประเด็นย่อยของข่าว เพื่อสร้างเนื้อหาให้ครอบคลุมรอบด้าน
 • ตรวจสอบความถูกต้องแหล่งที่มาของเนื้อหาที่นำมาใช้
 • มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   2. ผลิตชิ้นงานข่าวในเนื้อหาที่ได้รับมอบหมาย

 • ทำข่าวกระแส จับประเด็นที่แหลมคม โดดเด่น โดยมีข้อมูลจากการค้นคว้า สืบค้นหรือศึกษา
 • ทำข่าว Exclusive และข่าวเชิงสืบสวน โดยมีข้อมูลจากการค้นคว้า สืบค้นหรือศึกษา
 • สัมภาษณ์แหล่งข่าว ทั้งทั่วไปและสัมภาษณ์พิเศษ
 • จัดหาภาพ ภาพนิ่ง กราฟิก เสียง และองค์ประกอบข่าวอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าว และเหมาะสมกับแต่ละ Platform
 • ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลิตชิ้นงาน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตข่าว
 • กำหนด “คำสำคัญ” และ “แฮชแท็ก” ที่เกี่ยวข้องกับข่าว
 • เชื่อมโยงข่าวที่เกี่ยวข้อง (กำหนด URL Link ข่าว)
 • ชิ้นงานข่าวที่ถูกต้องสมบูรณ์ มีความยาวไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ A4 หรือประมาณ 250-300 คำ
 • ตรวจสอบเนื้อหาข่าวให้ถูกต้อง ทั้งคำผิด ตัวสะกด ก่อนนำขึ้นเผยแพร่

   3. จัดการฐานข้อมูลข่าว

 • เก็บรวบรวมข้อมูลข่าว สะสมแหล่งข่าวและสร้างความสัมพัน์กับแหล่งข่าว

   4. พัฒนาตนเอง

 • เข้าร่วมแผนงานพัฒนา บริหารจัดการบุคลากรของฝ่าย

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน