ผู้สื่อข่าว – ข่าวเศรษฐกิจ 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตำแหน่งนี้หมดเขตรับสมัครแล้ว   

วุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำชิ้นงานข่าว คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าว อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้กระบวนการผลิตข่าวโทรทัศน์และข่าว Online
 2. มีทักษะการหาข่าว สัมภาษณ์ เขียนข่าว ผลิตชิ้นงานข่าวและรายการข่าวทั้งทางโทรทัศน์และข่าว Online
 3. มีทักษะการสืบค้น คัดเลือก วิเคราะห์ จัดการข้อมูล และออกแบบการผลิตชิ้นงานจากข้อมูล
 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 5. มีทักษะการทำงานเป็นทีม

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. ศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจประเด็นข่าว

 • มอนิเตอร์ ติดตามประเด็นข่าวที่ทันสมัย ศึกษาข้อมูลข่าวสาร คิดสร้างสรรค์ประเด็นข่าว

   2. การผลิตชิ้นงานข่าว

 • ทำข่าวกระแส จับประเด็นที่แหลมคม โดดเด่น
 • ทำข่าว Exclusive และข่าวเชิงสืบสวน
 • สัมภาษณ์แหล่งข่าว ทั้งทั่วไปและสัมภาษณ์พิเศษ
 • ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และผลิตชิ้นงานข่าวจากข้อมูล
 • จัดหาภาพ เสียง และองค์ประกอบข่าวอื่นๆ ให้ครบถ้วนตามประเด็นข่าว และเหมาะสมกับแต่ละ Platform
 • เรียบเรียงเนื้อหาข่าว ให้เหมาะสมกับการนำเสนอข่าวใน On Air และ Online
 • ติดตาม ควบคุม ดูแลการผลิตชิ้นงาน ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตข่าว

จัดการฐานข้อมูลข่าว

 • เก็บรวบรวมข้อมูลข่าว สะสมแหล่งข่าว และสร้างความสัมพันธ์กับแหล่งข่าว

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน