โปรดิวเซอร์อาวุโส – ข่าวต่างประเทศ 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตำแหน่งนี้หมดเขตรับสมัครแล้ว   

วุฒิการศึกษา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือ สาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม

ประสบการณ์ทำงาน

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการออกแบบชิ้นงานข่าว ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกำหนดทิศทางการตัดต่อลำดับภาพข่าว อย่างน้อย 5 - 7 ปีขึ้นไป.

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความรู้กระบวนการผลิตข่าว
 2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 3. มีทักษะการทำงานเป็นทีม
 4. มีทักษะในการให้คำปรึกษา
 5. มีทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
 6. มีทักษะการวางแผน และควบคุม ติดตาม
 7. มีความรู้ด้านการเขียนข่าวโทรทัศน์
 8. มีความรู้ด้านการถ่ายภาพ การจัดแสง และการควบคุมเสียง
 9. มีความรู้ด้านการตัดต่อด้วย Software ที่ใช้ในองค์กร
 10. มีความรู้ด้านการออกแบบกราฟิกเพื่องานโทรทัศน์
 11. มีความรู้ในระบบการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์

หน้าที่ความรับผิดชอบ

   1. วางแผนการผลิตและนำเสนอข่าว

 • ศึกษาทำความเข้าข้อมูลข่าว สคริปต์ข่าว เพื่อตีความหมายและออกแบบการเล่าเรื่องข่าวนั้น ๆ
 • ออกแบบการเล่าเรื่อง การนำเสนอ การวางแผนการผลิต และออกแบบกราฟิก
 • จัดหาภาพ เสียง ชิ้นงานกราฟิกเพื่อนำมาผลิตชิ้นงานข่าว

   2. ตัดต่อภาพและรายการข่าว

 • ตัดต่อชิ้นงานข่าว รายการข่าวที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในและนอกสถานที่ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ มีการนำเสนอที่น่าสนใจ

   3. กำกับ และควบคุมการออกอากาศตามที่กำหนด

 • ศึกษาทำความเข้าใจรายการข่าว ข้อมูล Audience และ Target เพื่อออกแบบรูปแบบการนำเสนอและสไตล์รายการ
 • ออกแบบรูปแบบการนำเสนอและสไตล์รายการข่าว
 • ควบคุมการออกอากาศ (การทำงานใน Studio) พร้อมทั้งจัดทำรายการออกอากาศทุกครั้งที่ออกอากาศเสร็จสิ้น

   4. ให้คำแนะนำทีมงาน

 • ให้คำแนะนำบรรณาธิการ/ผู้ช่วยบรรณาธิการ/ผู้สื่อข่าวและทีมผลิตข่าว ในด้านการออกแบบรายการ การเล่าเรื่อง การนำเสนอเพื่อให้ประเด็นข่าวมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น

   5. การประสานงานและส่งต่อข้อมูล

 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก อาทิ นัดหมายแหล่งข่าว/ ผู้ร่วมรายการ ประสานการใช้สถานที่ เป็นต้น
 • ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน อาทิ ตรวจสอบการส่งเทปและเนื้อหาเพื่อออกอากาศ ติดตามความก้าวหน้าในการผลิต เป็นต้น
 • คัดกรองภาพส่งเก็บห้องสมุดภาพข่าว

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน