ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วุฒิการศึกษา

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 1. มีประสบการณ์ทำงานด้านการผลิต/ ควบคุมการผลิตสื่อเสียง พอดคาสต์ อย่างน้อย 0 – 2 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. Content Program Commissioning/ content programming, Content Strategy: มีประสบการณ์ ความเข้าใจการจัดผังรายการ การกำหนด Flow การผลิตเนื้อหาและสามารถกำหนดกลยุทธ์ด้านเนื้อหาบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 2. Radio/ Audio program production: สามารถผลิตเนื้อหาประเภทสื่อเสียงได้ดี มีแนวคิดสร้างสรรค์ เช่น รายการวิทยุ, พอดคาสต์, สารคดีเสียง, สปอตโปรโมท เป็นต้น
 3. Sound Design and Creation & Recording Operations: มีทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานสื่อเสียง เทคนิคการสร้างสรรค์ในการงานผลิตงานเสียงสมัยใหม่
 4. มีทักษะในการวิเคราะห์ วางแผน ออกแบบจัดทำผังรายการ วางแผนการแก้ไขปัญหา หรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 5. Sound Editing & Sound mixing: มีความรู้ ทักษะในการใช้โปรแกรมด้านการตัดต่อเสียง, การบันทึกเสียง หรือโปรแกรมสนับสนุนอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์
 6. New media Distribution Platform Management: มีความรู้ ความเข้าใจในการเผยแพร่และบริหารจัดการ Audio Platform เช่น วิทยุออนไลน์, พอดคาสต์แพลตฟอร์ม, Video Podcast

หน้าที่ความรับผิดชอบ


   1.ผลิตและสร้างสรรค์ รวมถึงควบคุมดูแลการผลิตเนื้อหาสื่อเสียง, พอดคาสต์ หรืองานสื่อใหม่อื่น ๆ VDO Podcast ทั้งในส่วนที่ผลิตเอง, ผลิตโดยผู้ผลิตภายนอกหรือเครือข่าย ในทุกแพลตฟอร์มการออกอากาศ

 • ผลิตงานสื่อทั้งในรูปแบบเนื้อหารายการ, โปรโมท
 • กำกับดูแลการผลิตรายการให้กับผู้ผลิตภายในและภายนอก

   2. ผลิตและสร้างสรรค์คอนเทนต์สื่อเสียงและมัลติมีเดียต่อยอด เพื่อการประชาสัมพันธ์บนดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ

 • ร่วมวางแผนกลยุทธ์และผลิตเนื้อหาสื่อเสียงสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
 • มอนิเตอร์ ตรวจสอบและวิเคราะห์ผลตอบรับของคอนเทนต์

   3. ประสานงานเครือข่ายหรือพาร์ทเนอร์ทั้งในภาคหน่วยงานและภาคประชาชน

 • พัฒนาการเชื่อมโยงด้านเนื้อหากับเครือข่ายทั้งบุคคลและหน่วยงาน
 • จัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนร่วมกับเครือข่าย
 • กำกับดูแลข้อมูลและระบบการบริหารจัดการเครือข่าย

   4. วิเคราะห์และสรุปผลงาน, สถิติ, ปัญหาอุปสรรค ข้อมูลเครือข่าย และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ ในรูปแบบรายงานที่เหมาะสม

 • สรุปสถิติและวิเคราะห์เนื้อหาสื่อเสียงในช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ

   

 • กำกับดูแลข้อมูลเครือข่ายสื่อเสียง และจัดทำในรูปแบบรายงานที่สมบูรณ์ นำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร

   5. ประสานงานผู้ผลิตรายการภายใน ผู้ผลิตรายการภายนอก ผู้ผลิตอิสระ เพื่อการมีส่วนร่วมในการผลิตและสร้างสรรค์รายการ

 • ประสานงานกับผู้ผลิตรายการภายในและภายนอกในด้านต่าง ๆ เพื่อการดำเนินการด้านเนื้อหาสื่อเสียง
 • ติดตาม ประสานงานกับหน่วยงานภายในและผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มภายนอก เพื่อแจ้งปัญหาอุปสรรคด้านช่องทางหรือบริการสื่อเสียง

   6. ดูแล ตรวจสอบแพลตฟอร์มสื่อใหม่ รวมถึงระบบและอุปกรณ์ในการบันทึกเสียงและส่วนของการผลิตรายการ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและทีมงานอย่างต่อเนื่อง

 • ดูแล ตรวจสอบการเผยแพร่เนื้อหาสื่อเสียงบนช่องทางเว็บไซต์, แอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์
 • ดูแล ตรวจสอบการเผยแพร่เนื้อหาสื่อเสียงบนช่องทางของ Podcast Application อื่น ๆ ให้มีการนำเสนออย่างถูกต้อง
 • ดูแลอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตงานสื่อเสียง

   7. ศึกษา และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งด้านการออกแบบ และระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

 • แนะนำข้อมูล ความรู้ เครื่องมือหรือวิธีการใหม่ ๆ ในด้านการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาสื่อเสียง
 • เข้าอบรมในรูปแบบ Offline และ e-Learning ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงาน

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน