เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอสื่อดิจิทัล 1 อัตรา

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

วุฒิการศึกษา

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์, มัลติมีเดีย, นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ทำงาน

 1. มีประสบการณ์ทำงานด้านงานตัดต่อคลิป, มัลติมีเดียบนสื่อออนไลน์, การผลิตวิดีโอคอนเทนต์ อย่างน้อย 1 ปี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีทักษะความชำนาญในงาน
 2. มีทักษะความใฝ่รู้ กระตือรือร้นในงาน
 3. มีความละเอียดรอบคอบ
 4. มีทักษะการประสานความร่วมมือ
 5. มีทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
 6. มีความรับผิดชอบในงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ผลิตและตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย (ภาพ, เสียง, วิดีโอ) สำหรับเผยแพร่ทางเว็บไซต์ และสื่อใหม่อื่น ๆ ให้เหมาะสม
 2. สร้างสรรค์และผลิตเนื้อหาในรูปแบบสื่อวิดีโอใหม่ ๆ เพื่อการสื่อสาร, ประชาสัมพันธ์, ให้ข้อมูลความรู้ เผยแพร่ทางออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมแต่ละช่องทาง
 3. ประสานงาน ติดตาม และสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 4. รวมรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน สถิติ ข้อมูลอื่นใดที่เป็นประโยชน์เพื่อการนำเสนอให้กับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
 5. ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งด้านการผลิตมัลติมีเดีย, โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและเหมาะสม เพื่อการประยุกต์ใช้ในงาน

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2785
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน