วิศวกรอาวุโส 1 ตำแหน่ง

ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน

   1. ปฏิบัติงานสนับสนุน และร่วมดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้และจัดทำนวัตกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรม และด้านอื่นๆ ส่งเสริมให้ ส.ส.ท. บรรลุภารกิจตามที่ พ.ร.บ. กำหนด

 • ศึกษาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ส.ส.ท. เพื่อนำมาพัฒนาและจัดทำเป็นนวัตกรรมให้องค์การ

   2. ปฏิบัติงาน Preventive Maintenance, Corrective Maintenance และ Predictive Maintenance อุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกของสถานีขนส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ ส.ส.ท. เป็นผู้ให้บริการ

 • บำรุงรักษาเชิงป้องกันและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ และให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ของสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์

   3. ปรับปรุงข้อมูล Asset Management และ Inventory Management ให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบ บันทึกค่าต่างๆของอุปกรณ์สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อเกิดเหตุขัดข้องสรุปเป็นรายงาน

 • ปฏิบัติงาน ปรับปรุงข้อมูล Asset Management และ Inventory Management ให้เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบ บันทึกค่าต่างๆของอุปกรณ์สถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์ วิเคราะห์ข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อเกิดเหตุขัดข้องพร้อมจัดทำเป็นรายงาน

   4. ตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์

 • ตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ สำนักงาน กสทช. กำหนด

   5. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุง รวมทั้งมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและสร้างองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม

 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุง รวมทั้งมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติทั่วไป

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม
 2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการ Maintenance อุปกรณ์การให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ วิเคราะห์ผลการตรวจวัดสัญญาณโทรทัศน์ อย่างน้อย 3 – 5 ปีขึ้นไป

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมไมโครคอลโทรลเลอร์ เช่น MCS-51 หรือ PIC หรือ ARM เป็นต้น
 2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ควบคุมไมโครคอลโทรลเลอร์ โดยใช้ภาษา C หรือ Assembly
 3. มีความสามารถในการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Proteus หรือ Altium Designer
 4. มีความสามารถด้านการซ่อมบำรุงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการใช้ Software สำเร็จรูป แบบประยุกต์
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้และสามารถขับรถยนต์ได้
 7. มีจิตใจบริการ

พฤติกรรมผู้สมัครที่พึงประสงค์

 1. มีความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
 2. มีความเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐาน ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
 3. มีความกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ
 4. มีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส น่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้

สมัครทางอีเมล

นำส่งไฟล์ใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางอีเมล์ job@thaipbs.or.th โดยระบุ Subject ว่า
“สมัครงานตำแหน่ง.............. – ชื่อ-สกุลผู้สมัคร”

ผู้สมัครท่านใดที่มีความประสงค์ ส่งใบสมัครงานและเอกสารประกอบการสมัครงานทางอีเมล กรุณาตรวจสอบผลการส่งใบสมัคร หาก ส.ส.ท. ได้รับเอกสารการสมัครงานแล้วท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับ

หมายเหตุ ใบสมัคร 1 ชุด สามารถสมัครได้ 1 ตำแหน่งงาน และต้องแนบหลักฐานการสมัคร พร้อมใบสมัครทุกตำแหน่ง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกผล

www.thaipbs.or.th/JOB 

..........................................................................
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ : 0-2790-2787
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

กลับขึ้นด้านบน