ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง นิติกรอาวุโส

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน ประเภทพนักงานประจำ และรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง นิติกรอาวุโส สังกัด สำนักบริหาร จำนวน 1 อัตรา นั้น

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ในตำแหน่ง นิติกรอาวุโส ดังต่อไปนี้

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

  1. นายชาญณรงค์ กิจรักษา

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยันสิทธิ์ เพื่อตอบรับการเข้าร่วมงานกับ ส.ส.ท. และเจรจาข้อตกลงการจ้างกับสำนักทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทร 02-790-2785 ระหว่างวันที่ 19 - 25 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 – 17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน