ผลการคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา ตำแหน่ง วิศวกรระบบงานสารสนเทศชำนาญการอาวุโส

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เรื่อง รับโอนย้ายผู้ปฏิบัติงานภายใน ประเภทพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา และรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา ตำแหน่ง วิศวกรระบบงานสารสนเทศชำนาญการอาวุโส สังกัด ศูนย์พัฒนาระบบงานสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา นั้น

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา ในตำแหน่ง วิศวกรระบบงานสารสนเทศชำนาญการอาวุโส

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

  1. นายเชษฐพงษ์ ปรินทอง

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทร 02-790-2785 ระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 - 17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

กลับขึ้นด้านบน