ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอออนไลน์ / เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอออนไลน์อาวุโส

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง รับโอนย้ายผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานสัญญาจ้างโดยกำหนดระยะเวลา สังกัด สำนักสื่อดิจิทัล โดยสอบข้อเขียน ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ไปแล้วนั้น

ส.ส.ท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอออนไลน์ / เจ้าหน้าที่ตัดต่อวิดีโอออนไลน์อาวุโส


จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องสัมมนา1 ชั้น 3 อาคาร D องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

กลับขึ้นด้านบน