1832 1061 1775 1526 1629 1730 1792 1882 1139 ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์องค์การ

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์องค์การ

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รับโอนย้ายผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์องค์การ และประกาศลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง การขยายเวลาประกาศรับโอนย้ายผู้ปฏิบัติงานภายใน และการขยายเวลาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์องค์การ จำนวน 1 อัตรา นั้น

ส.ส.ท. ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้

 

จึงขอแจ้งผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามรายชื่อข้างต้นเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม AM 301 ชั้น 3 อาคาร A องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที)

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับขึ้นด้านบน