1848 1893 1707 1079 1577 1036 1655 1357 1689 ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง โปรดิวเซอร์อาวุโส

ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง โปรดิวเซอร์อาวุโส

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายนอก และรับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง โปรดิวเซอร์อาวุโส สังกัด ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว จำนวน 1 อัตรา นั้น

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ในตำแหน่ง โปรดิวเซอร์อาวุโส ดังต่อไปนี้

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

  • นายนรภัทท์ อร่ามเรือง

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทร 02-790-2000 ต่อ 2785 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 - 17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน