ผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เนื้อหาดิจิทัล (Social Media)

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัด สำนักสื่อดิจิทัล

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565, วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน พ.ศ. 2563 จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เนื้อหาดิจิทัล (Social Media)

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

  • นางสาวกานต์ธิดา คุณพาที
  • นายสิปปกร คำสมศรี
  • นางสาวเสาวภา สังข์บูรณ์

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก บัญชีสำรอง

  • นางสาวสุพิชญา อาจหาญ

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับขึ้นด้านบน