ขอเปลี่ยนแปลงกรอบดำเนินการรับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ส.ส.ท. เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายในและภายนอก ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 และได้มีการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามความจำเป็นของตำแหน่งงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เนื่องด้วย มีเหตุขัดข้องระหว่างกระบวนการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามความจำเป็นของตำแหน่งงานในวันดังกล่าว ซึ่งอาจทำให้กระบวนการสรรหาและคัดเลือกเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบ ส.ส.ท. จึงขอยกเลิกการสอบข้อเขียนเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะตามความจำเป็นของตำแหน่งงาน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้อ 8.4 ถึงข้อ 8.7 ของประกาศ ส.ส.ท. เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายในและภายนอก ประเภทพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

8. วิธีการคัดเลือก

ทั้งนี้ การประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะตามความจำเป็นของตำแหน่งงานตามข้อ 8.4 ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับขึ้นด้านบน