ประกาศขอเปลี่ยนแปลงกรอบดำเนินการสรรหาและคัดเลือก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายในและภายนอก ประเภทพนักงานประจำ หรือพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ และประกาศลงวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แล้วนั้น

เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป จึงเห็นควรขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ออกไป ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามกรอบการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกที่กำหนดไว้ได้ จึงขอเปลี่ยนแปลงกรอบการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกในตำแหน่งงานดังกล่าว รายละเอียด ดังนี้

1.ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์

2. การรับสมัครคัดเลือก

2.1 ระยะเวลารับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 14 - 30 กันยายน พ.ศ. 2564

3. วิธีการคัดเลือก

หมายเหตุ ส.ส.ท. ขอสงวนสิทธิ์การขยายเวลารับสมัคร การเปลี่ยนแปลงกรอบวันดำเนินการ และ
การพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน