ขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์

ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประกาศรับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายในและภายนอก ประเภทพนักงานประจำ หรือพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 กำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว

ขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครตามข้อบังคับ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน และลูกจ้าง พ.ศ. 2563 เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป จึงเห็นควรขยายเวลาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรมนุษย์ ออกไปเป็นภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน