ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง (ตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี)

         ตามที่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง ได้มีประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ ระหว่างวันที่ 9-19 กรกฏาคม 2562 เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง (ตะวันออก) จำนวน 1 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี)


          ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 ทางคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการพิจารณาประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมดำเนินการจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการและรายละเอียดงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปี 2562 หมวด 5 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ กิจกรรมที่ 5.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมฯ และกิจกรรมที่ 5.2 ค่าใช้จ่ายประสานงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง (ตะวันออก) ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี จำนวน 1 อัตราดังต่อไปนี้

  • นายณัฐวุฒิ เชาวทัต เป็นผู้มีคุณสมบัติและได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งฯ

          ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งฯ โปรดแจ้งยืนยันเพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-790-2411-15 หรือ 081-869-7171 ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 - 17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลา ดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน