ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี)

          ตามที่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้มีประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ ระหว่างวันที่ 7-23 มิถุนายน 2562 เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑลประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี จำนวน 1 อัตรา

          ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ทางคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการพิจารณา ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมดำเนินการจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการและรายละเอียดงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปี 2562 หมวด 5 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ กิจกรรมที่ 5.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมฯ และกิจกรรมที่ 5.2 ค่าใช้จ่ายประสานงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี จำนวน 1 อัตราดังต่อไปนี้

  • นายเอกชัย ลีสะ เป็นผู้มีคุณสมบัติและได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งฯ
  • รายชื่อสำรอง คนที่ 1 นายศิวนนท์ ศรีวาจา
  • รายชื่อสำรอง คนที่ 2 นางสาวกาญจนา สมบูรณ์ศิลป์

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยันเพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-790-2402 หรือ 081-6557187 ระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

          ในกรณีที่ผู้มีคุณสมบัติซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่แจ้งยืนยันตอบรับ สละสิทธิ์ หรือปฏิเสธการรับตำแหน่ง หรือลาออกอย่างกะทันหัน ขอให้พิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกในรายชื่อสำรองแทนโดยไม่ต้องมีการประกาศรับสมัครใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลับขึ้นด้านบน