ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว – เว็บไซต์

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน ประเภทพนักงานประจำ และรับสมัครบุคคลภายนอก เป็นพนักงานประจำ ตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว – เว็บไซต์ สังกัด กลุ่มบริหารข่าวรายวัน งาน Online First สำนักข่าว จำนวน 2 อัตรา นั้น


          ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ในตำแหน่ง ผู้สื่อข่าว – เว็บไซต์ สังกัด กลุ่มบริหารข่าวรายวัน งาน Online First สำนักข่าว ดังต่อไปนี้

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก

  1. นางสาวดวงกมล เจนจบ
  2. นางสาวผานิต ฆาคนาค

ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขึ้นบัญชีสำรอง

  1. นายพสิษฐ์ คงคุณากรกุล สำรองอันดับที่ 1
  2. นายทวีทัศน์ ทับทิมศรี สำรองอันดับที่ 2

          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทร 02-790-2000 ต่อ 2785 ระหว่างวันที่ 15 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

          สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในบัญชีสำรองจะขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประกาศ หากผู้ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ ส.ส.ท. จึงจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในบัญชีสำรองต่อไป และในกรณีที่มีอัตราว่างในตำแหน่งดังกล่าว หรือใกล้เคียง ส.ส.ท. อาจพิจารณารายชื่อผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้เรียงตามลำดับ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

กลับขึ้นด้านบน