ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี)

          ตามที่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้มีประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2562 เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑลประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี จำนวน 1 อัตรา

         ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ทางคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการพิจารณา ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมดำเนินการจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการและรายละเอียดงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปี 2562 หมวด 5 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ กิจกรรมที่ 5.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมฯ และกิจกรรมที่ 5.2 ค่าใช้จ่ายประสานงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี จำนวน 1 อัตราดังต่อไปนี้

  • นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติและได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งฯ
  • นายศิวานนท์ ศรีวาจา รายชื่อสำรอง

          โดยขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งฯ โปรดแจ้งยืนยันเพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-790-2411-15 หรือ 081-869-7171 ระหว่างวันที่ 28-31 มกราคม 2562 เวลา 10.00-17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

          ในกรณีที่ผู้มีคุณสมบัติซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ไม่แจ้งยืนยันตอบรับ สละสิทธิ์ หรือปฏิเสธการรับตำแหน่ง หรือลาออกอย่างกะทันหัน สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑลจะพิจารณาเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในรายชื่อสำรองแทนตำแหน่งดังกล่าวโดยไม่ประกาศรับสมัครใหม่ ทั้งนี้สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการจะขึ้นสำรองรายชื่อดังกล่าวไว้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ประกาศ

 

กลับขึ้นด้านบน