ผลการคัดเลือกพนักงานประจำ ตำแหน่ง ทนายความชำนาญการ

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และ รับสมัครพนักงานประจำ สังกัด ฝ่ายกฎหมาย สำนักบริหาร รายละเอียด ดังนี้

  1. ทนายความชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  2. นิติกรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
  3. นิติกร จำนวน 2 อัตรา

          ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 13 แห่งระเบียบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างบุคคลให้เป็นพนักงาน พ.ศ. 2559 จึงขอประกาศผลการคัดเลือกพนักงานประจำ สังกัด ฝ่ายกฎหมาย สำนักบริหาร ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง ทนายความชำนาญการ

          ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในระดับชำนาญการ

สำรองในตำแหน่ง ทนายความ

          นายเสฏฐพงศ์ ไปวันเสาร์

          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยัน เพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ เบอร์โทร 02-790-2785 ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 - 17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ สำหรับผู้ที่ขึ้นบัญชีสำรอง ส.ส.ท. จะขึ้นบัญชีสำรองไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่ประกาศ ในกรณีที่มีอัตราว่างในตำแหน่งดังกล่าว หรือใกล้เคียง ส.ส.ท. อาจพิจารณารายชื่อผู้ที่สำรองไว้เรียงตามลำดับ

ดาวน์โหลดประกาศ

 

กลับขึ้นด้านบน