ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นิติกร

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศ ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พนักงานประจำ สังกัด ฝ่ายกฎหมาย สำนักบริหาร โดยสอบข้อเขียน ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ไปแล้วนั้น

ตำแหน่ง นิติกร

 

          จึงขอแจ้งให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง นิติกร

          เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 ณ ห้องประชุม AM 101 ชั้น 1 อาคารสำนักอำนวยการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน และหลักฐานการศึกษาฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 10 นาที)

ดาวน์โหลดประกาศ

 

กลับขึ้นด้านบน