ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นิติกร

          ตามที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ได้มีประกาศลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติงานภายใน และรับสมัครพนักงานประจำ สังกัด ฝ่ายกฎหมาย สำนักบริหาร รายละเอียดตำแหน่งงาน ดังนี้

  1. ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
  2. ทนายความชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
  3. นิติกรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา
  4. นิติกร จำนวน 2 อัตรา

          ทั้งนี้ ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย มีผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นตามที่ประกาศจำนวนน้อยราย ส.ส.ท. จึงขอขยายเวลาในการรับสมัครตำแหน่งงานดังกล่าว ในการนี้ ส.ส.ท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง นิติกร

 

          จึงขอแจ้งผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนตามรายชื่อข้างต้นเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เลขที่ 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนก่อนเวลาเข้ารับการสอบข้อเขียน 10 นาที) 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

กลับขึ้นด้านบน