ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 2 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี)

         ตามที่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้มีประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานฯ ระหว่างวันที่ 14-21 กันยายน 2561 เรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑลประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี จำนวน 2 อัตรา

          ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ทางคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ดำเนินการพิจารณา ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว เพื่อเตรียมดำเนินการจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการและรายละเอียดงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการปี 2561 หมวด 5 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ กิจกรรมที่ 5.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมฯ และกิจกรรมที่ 5.2 ค่าใช้จ่ายประสานงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมฯ จึงขอประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี จำนวน 2 อัตราดังต่อไปนี้

  • อัตราที่ 1 นางสาวรุจิราวดี อ้ายจักร เป็นผู้มีคุณสมบัติและได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งฯ
  • อัตราที่ 2 นางสาวรจเรศ แก้วคำเครือ เป็นผู้มีคุณสมบัติและได้รับการคัดเลือกตามตำแหน่งฯ
  • รายชื่อสำรอง นางสาวนิจฉรา ศรีสอ้าน

          ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแจ้งยืนยันเพื่อตอบรับมาที่ฝ่ายประสานความร่วมมือและสนับสนุนสภาผู้ชมฯ ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-790-2411-15 หรือ 081-869-7171 ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2561 เวลา 10.00-17.00 น. หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

          ในกรณีที่ผู้มีคุณสมบัติซึ่งได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการส่วนภูมิภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล อัตราที่ 1 หรือ อัตราที่ 2 ไม่แจ้งยืนยันตอบรับ สละสิทธิ์ หรือปฏิเสธการรับตำแหน่ง หรือลาออกอย่างกะทันหัน ขอให้พิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกในรายชื่อสำรองแทนโดยไม่ต้องมีการประกาศรับสมัครใหม่

กลับขึ้นด้านบน