ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานกรุงเทพและปริมณฑล

ตามที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอสเปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 อัตรา มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ประสานงานกรุงเทพและปริมณฑล

 1. นางสาวอริสรา ขวัญเวียน
 2. นางสาวรุจิราวดี อ้ายจักร
 3. นางสาวนิจฉรา ศรีสอ้าน
 4. นางสาวกนิษฐา โฆษิตาภรณ์
 5. นางสาวธิคณา ศรีบุญนาค
 6. นางสาวฟรังก์ กลุตังวัฒนา
 7. นางสาวภัทราวดี จัตุสุนทรกุล
 8. นายทวีศักดิ์ ยูซุบ
 9. นายเจษฎา ดารุนิกร
 10. นางสาวรจเรศ แก้วคำเครือ
 11. นางจารุมนต์ ใช้ไหวพริบ
 12. นายมีศักดิ์ จิ้วสิ้ว
 13. นางสาวสโรช์บล การถาวร

กำหนดเวลาสัมภาษณ์ วันที่ 26 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น.
ทั้งนี้ขอให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นกรุณาติดต่อเพื่อนัดหมายสัมภาษณ์ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-791-2415 หรือ 081-869-7171 ในเวลาทำงาน (09.00-17.00 น).

กลับขึ้นด้านบน