ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ในวันที่ 3 กันยายน 2561

          ด้วยกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) จะมีผู้ดำรงตำแหน่งครบตามวาระ จำนวน 4 ตำแหน่ง คือ ด้านกิจการสื่อสารมวลชน 2 ตำแหน่ง ด้านการบริหารจัดการองค์กร 1 ตำแหน่ง และ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 1 ตำแหน่ง

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย ส.ส.ท. ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 08.00 – 12.30 น. จำนวน 18 คน ดังนี้

ด้านกิจการสื่อสารมวลชน

 1. นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล
 2. เรือโท ฐาพล สมสกุล
 3. นางสาวทักษิณา ชัยอิทธิพรวงศ์
 4. นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง
 5. นายไพศาล สุทธาวรางกูล
 6. นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ
 7. รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก
 8. นางสาวรุ่งมณี เมฆโสภณ
 9. นางสาวลาวัลย์ จิระสุรเดช
 10. นายวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
 11. นางสุวรรณา บุญกล่ำ
 12. นายอรรครัตน์ รัตน์จันทร์
 13. นางสาวอรรถวันท์ เกตุดาว

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

 1. นายชเนฏฐวัลลภ ณิโคลัส ขุมทอง
 2. ดร.ณัฐพัชร จันทรสูตร
 3. รศ.ดร.ธีรภัทร สงวนกชกร
 4. ดร.นคร เสรีรักษ์
 5. นายประพันธ์ บุณยเกียรติ

รายชื่อผู้เข้าแสดงวิสัยทัศน์ ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 13.30 – 18.00 น. จำนวน 18 คน ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการองค์กร

 1. นายพรรษชัย วนานุเวชพงศ์
 2. นางสาววรพรรณี สมุทรทอง
 3. นายร่มไทร ทิพยเศวต
 4. นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม
 5. รศ.วิทยากร เชียงกูล
 6. ดร.วีรชัย กู้ประเสริฐ
 7. นายสุรวัฒน์ ชมภูพงษ์
 8. นายสุวัฒน์ หลายเจริญทรัพย์

ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย การพัฒนาชุนชนหรือท้องถิ่น การเรียนรู้และการศึกษา การคุ้มครองและพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือครอบครัว หรือการส่งเสริมสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

 1. นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์
 2. นายชัยรัตน์ แสงอรุณ
 3. นายณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ
 4. นายธงชัย กะทา
 5. รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร
 6. ดร. หม่อมหลวงปริญญา จรูญโรจน์
 7. นายพงศกร ตันยะกุล
 8. ดร.ศิริพงษ์ เกี้ยวสกุล
 9. นายสมชาติ เจศรีชัย
 10. นายสุรพงษ์ กองจันทึก

          ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงตนและวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการ สรรหากรรมการนโยบาย ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ตามลำดับในช่วงเวลาที่ระบุข้างต้น คนละไม่เกิน 15 นาที เพื่อดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ดังนี้

 1. แนะนำตนเองพร้อมกับแสดงให้เห็นว่า เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านที่สมัคร
 2. แสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย ส.ส.ท. 
 3. ตอบคำถามหลักตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด และเลือกคำถามอีก 1 คำถาม เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในการกำกับดูแลนโยบาย
 4.  ไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์หรือข้อมูลอื่นประกอบการนำเสนอ 

          ผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่สามารถแสดงตน เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ ในวัน เวลาที่ระบุไว้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น สละสิทธิ์การขอรับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการนโยบาย 

          กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบาย เป็นผู้วินิจฉัยและต้องมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายทั้งคณะ และให้ถือเป็นที่สุด

ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

กลับขึ้นด้านบน