ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคเหนือ 1 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี)

          ตามที่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคเหนือ ได้มีประกาศเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำภูมิภาคเหนือ (รอบที่ 2) ตามแผนปฏิบัติการและรายละเอียดงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี 2561 หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ กิจกรรมที่ 5.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาคสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และกิจกรรมที่ 5.2 ค่าใช้จ่ายประสานงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาคสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี เพิ่ม 1 อัตรา นั้น มีผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 2คน


          ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม2561 คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มีมติให้ นางสาวชนากานต์ วงศ์วารินทร์ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือ ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกแจ้งยืนยัน โดยตอบรับมาที่ฝ่ายประสานงานและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โทรศัพท์ 02-790-2413 ภายในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 17.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ และในกรณีที่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิ์ให้ประกาศรับสมัครใหม่ต่อไป

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน