ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ส่วนภูมิภาคเหนือ 1 อัตรา (ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี)

          ตามที่สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคเหนือ ได้มีประกาศเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานประจำภูมิภาคเหนือ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี เพิ่ม 1 อัตรานั้น


          ทั้งนี้มีผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ตามแผนปฏิบัติการและรายละเอียดงบประมาณสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ปี 2561 หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่ายดำเนินการ กิจกรรมที่ 5.1 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาคสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ และกิจกรรมที่ 5.2 ค่าใช้จ่ายประสานงานของเจ้าหน้าที่ประสานงานภูมิภาคสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ


          คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์มีมติเสียงส่วนใหญ่คัดเลือกเจ้าหน้าที่ประสานงานสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคเหนือประเภทอัตราจ้างเหมาบริการรายปี 1 อัตรา ได้แก่ นางสาวนันทกานต์ เกษร เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกแจ้งยืนยัน โดยตอบรับมาที่ฝ่ายบริหารและสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โทรศัพท์ 02-790-2412-3 ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561เวลา 10.00 – 17.00 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ และในกรณีที่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสละสิทธิให้ประกาศรับสมัครใหม่ต่อไป

 

กลับขึ้นด้านบน